• pl
 • en
 • ru
 • RODO

  RODO

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych pozyskanych od osoby, której dane dotyczą

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) administrator danych osobowych przedstawia wymagane informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

  1. Administratorem danych osobowych jest Union Parts spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: 39-203 Nagoszyn, Bobrowa 108U, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000242003, NIP 8722255179, REGON 180069265 (dalej „administrator”).

  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres siedziby administratora, drogą elektroniczną na adres e-mail: b2c@rotinger.pl lub telefonicznie pod nr 14 69 96 111.

  3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

  1) art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w celu przedstawiania informacji handlowych – w zakresie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu;

  2) art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, tj. ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy – w zakresie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, NIP, PESEL;

  3) art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, tj. ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na marketingu bezpośrednim związanym z oferowaniem towarów i usług oraz przedstawianiem informacji handlowych – w zakresie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu.

  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz przedstawiania informacji handlowych i prowadzenia marketingu bezpośredniego, a zatem nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania; konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia z Panią/Panem umowy oraz przedstawiania informacji handlowych i prowadzenia marketingu bezpośredniego.

  5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, usługi kurierskie i pocztowe oraz usługi księgowe i prawne.

  6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowej.

  7. Dane osobowe będą przechowywane:

  1) w przypadku danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych – nie dłużej niż do dnia cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, a jeżeli zaistnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub obowiązek przechowywania dokumentów wynikający z obowiązujących przepisów – do upływu okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora oraz upływu okresu przechowywania dokumentów wynikającego z obowiązujących przepisów;

  2) w przypadku danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy – do upływu okresu związanego z zawarciem i wykonaniem umowy, a także upływu okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora oraz upływu okresu przechowywania dokumentów wynikającego z obowiązujących przepisów;

  3) w przypadku danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego – nie dłużej niż do dnia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  9. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  10. W przypadku przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO na potrzeby marketingu bezpośredniego, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

  11. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie.

  12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.